Книга "Слънчева енергия в градска среда" в PDF формат

Книгата е ориентирана към специалисти и студенти по енергийна ефективност, които се интересуват от използването на слънчева енергия.

В книгата са разгледани основните положения, свързани с определянето на соларния потенциал в урбанизирана среда, т.е. потенциалното количество слънчева енергия в различни периоди от време върху различно ориентирани сградни повърхности, което бива ограничено от близки и далечни съседни обекти в околната среда. Този проблем е от значение за избора на подходящите параметри, както на бъдещите енерго-ефективни сгради, така и на фотоволтаичните инсталации в градски условия.

Книгата е разделена на три основни дяла. Първият от тях запознава с основните понятия при слънчевата енергия и с най-популярните теоретични модели на слънчевата радиация, след което въвежда читателя в относително по-простите методи за определяне на компо-нентите на слънчевата радиация под частично засенчено небе.

Вторият дял представя един аналитичен подход за определяне на фоновата дифузна радиация с помощта на анизотропни изгледни фактори от хоризонтални и вертикални повърхности към части от небосвода, както и с основите на алгебрата на анизотропните фактори.

Третият дял на книгата разглежда приложението им в програма за определяне на компонентите на глобалната слънчева радиация върху сградните повърхности в урбанизирана среда. После показва как създадената програма помага за решаване на задачи, свързани с различни проблеми на ослънчеността на сградите, които участват в градски улични каньони, като освен определянето на падащата директна и дифузна слънчева радиация описва подход за определяне на отразената радиация, базиран на числово интегриране по метода на крайните елементи. Накрая в нашата практика се въвеждат и анализират две нови понятия – „сграден фактор на засенчване” и „роза на слънчевата радиация”, които помагат за оценяването на соларния потенциал на сградата, т.е. взаимодействието между нея, слънчевите ресурси и околната ѝ среда.

Книгата е ориентирана към специалисти и студенти по енергийна ефективност, както и към всички, за които използването на слънчева енергия представлява по-сериозен интерес.

Съдържание:

Глава 1. Слънчева енергия.
Глава 2. Оценка на глобалната слънчева радиация под частично засенчено небе.
Глава 3. Определяне на дифузната слънчева радиация под частично засенчено небе.
Глава 4. Алгебра на анизотропните фактори.
Глава 5. Анализ на падащата слънчева радиация върху сградните повърхности в урбанизирана среда.
Глава 6. Вертикална и хоризонтална ослънченост в градски улични каньони.
Глава 7. Отразена слънчева радиация.
Глава 8. Сграден фактор на засенчване.
Глава 9. Розата на слънчевата радиация като индикатор на наличния слънчев потенциал на ситуиран в градска среда строителен парцел.

Обем 157 страници.

More Details Try Demo

19.25MB PDF Download

BGN 10.00


Question? Contact Us